Обявления

Съобщение
26.05.2020
Дирекция "Бюро по труда" гр.Раднево обявява свободни работни места

Обява
26.05.2020
Община Раднево и БалБок Инженеринг АД организират кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата на 29.05.2020 г. от 10:00 до 16:00 часа.

Обява
22.05.2020
Община Раднево, отдел ТСУС на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със заповед №1211/22.05.2020 г. разрешава изработването на проект за изменение на ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ ІІІ-318 в кв. 41 по плана на с. Любеново, общ. Раднево, обл. Стара Загора.

Обява
20.05.2020
Община Раднево уведомява собствениците на пчелини и пчелни семейства, че в периода от 24.05.2020г.-до 26.05.2020г. ще се извърши третиране на площи от землището на гр. Раднево.Уведомително писмо.                    

Обява
20.05.2020
Община Раднево уведомява собствениците на пчелини и пчелни семейства, че в периода от 21.05.2020г.-до 23.05.2020г. ще се извърши третиране на площи от землището на гр. Раднево. Уведомително писмо.

Съобщение
19.05.2020
Дирекция "Бюро по труда" гр. Раднево обявява свободни работни места